Dr. Pólya Tamás, PhD, szakfelelős, egyetemi docens

Fogadóóra: szerda 11.30-12.30 vagy előzetes egyeztetés alapján Telefon: (36) 520 400/3055 E-mail: polya (pont) tamas (kukac) uni-eszterhazy (pont) hu

 

Kutatási terület, érdeklődés:

Kommunikáció- és médiatudomány területen:

- a nyelvészeti pragmatika és a személyközi kommunikáció nyelv- és elmefilozófiai, illetve kognitív tudományi vonatkozásai (szándéktulajdonítás és intencionális kommunikáció, a jelentés fogalma és szintjei, mentalizált pragmatika);

- az új média elméletei és hatása a médiafogyasztásra (számítógéppel mediált személyközi kommunikáció, CMC, ideológia és vizualitás a digitális médiumokban)

- a digitális játékok /videojátékok társadalmi hasznossága, gamifikációs alkalmazásuk oktatási/tanulási környezetben

Filmtudományi területen:

- kognitív filmelmélet, a percepciós és magasabb rendű kognitív mechanizmusok esztétikailag releváns mozzanatai;

- mozgóképes alkotások (pl. játékfilmek) vizuális-stiláris elemzése, színrevitel (mise-en-scène) és vizuális szemiotika; távol-keleti filmmművészet

Szakmai önéletrajz

Munkahelyek

2016. júl. egyetemi docens, szakfelelős, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, Eger

2009. júl. - 2016. jún. tanszékvezető egyetemi docens, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
2009. jan. tanszékvezető főiskolai docens, Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
2008 egyetemi adjunktus, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2004-2007 egyetemi tanársegéd, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium (korábban: Mozgókép Tanulmányok Központ), PTE BTK
2002-2003 óraadó, Kommunikációs Tanszék, illetve Mozgókép Tanulmányok Központ, Pécsi Tudományegyetem
2001-2003 főiskolai tanársegéd, Kommunikáció Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1997-1999 demonstrátor, Nyelvtudományi Tanszék, JPTE BTK

Külföldi tanulmányutak

2000-2001 Fulbright ösztöndíjas vendégkutató, University of California at Berkeley (Egyesült Államok), Nyelvészet Tanszék, 9 hónap, konzulens: George Lakoff egyetemi tanár
2000 Magyar Állami Eötvös ösztöndíjas vendégkutató, Vrije Universiteit (Amszterdam, Hollandia), Angol Nyelv és Kultúra Tanszék, május-október, konzulens: J. Lachlan Mackenzie egyetemi tanár
2000 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjas vendégkutató, Universität Wien, Nyelvtudományi Intézet, 2 hónap, konzulens: Helmut Gruber egyetemi docens
1998-1999 ERASMUS-hallgató, Vrije Universiteit (Amszterdam, Hollandia), Angol Nyelv és Kultúra Tanszék, őszi félév
1997 diák-ösztöndíjas, Theories of Representation c. konferencia, Közép-Európai Kultúrintézet (Bolzano, Olaszország), december 12-14.
1996 Vilém Mathesius Courses in Linguistics and Semiotics, Univerzita Karlova (Prága, Csehország), két hét márciusban
1995 Summer School of Generative Linguistics, Olmütz (Csehország), egy hónap
1995 Vilém Mathesius Courses in Linguistics and Semiotics, Univerzita Karlova (Prága, Csehország), két hét áprilisban
1994 olasz nyelvű nyári iskola a Trento-i egyetem szervezésében (Levico Terme, Olaszország), egy hónap

Végzettség, tudományos fokozat

2007 PhD (summa cum laude), a kommunikációs tudományok doktora; a disszertáció címe: The effect theory of meaning. A cognitive pragmatic approach to the constitution of meaning in verbal interaction.
1999-2003 doktorandusz, Kommunikáció Doktori Program, PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola
1999-2000 filozófiai doktori segédprogram, Közép-Európai Egyetem (CEU)
1999 olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma, JPTE; a diplomamunka címe: A nyelvi elemek jelentésének egy szemantikai-pragmatikai elmélete és annak alkalmazása költői szövegek értelmezésében (olasz nyelven)
1993-1999 hallgató, magyar irodalomtudomány és nyelvészet szak, Janus Pannonius Tudományegyetem (jelenleg: PTE)
1988-1993 Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs, olasz-magyar kéttannyelvű tagozat

Publikációs listák

- Magyar Tudományos Művek Tára, MTMT
- ResearchGate
- Academia.edu

Publikációk (válogatás)

Monográfia

2004 Tarnay László - Pólya Tamás, Specificity recognition and social cognition.
Bern-Frankfurt a/M-New York-Oxford: Peter Lang Verlag, 349 o.

Szerkesztett kötet

2012 Bajnok Andrea, Korpics Márta, Milován Andrea, Pólya Tamás, Szabó Levente (szerk.)
A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók. Budapest: Typotex Kiadó, 451 o.

2016 Noam Chomsky & Edward S. Herman: Az Egyetértés-gépezet – A tömegmédia gazdaságtana. [Manufacturing Consent] (ford. Konok Péter), L'Harmattan Kiadó, 390 o.

Tanulmányok periodikákban

szerk. alatt "Szolipszista kogníció vs. megismerő kommunikáció, avagy fel tudja-e törni a kommunikatív majom a kogníció dióját?" (137e leütés)
2012 "Még több mozgással a számítógép előtt - a Wii konzoljáték hatása a túlsúlyos gyermekekre."
Sáringerné Szilárd Zsuzsanna - Jeager Péter - Pólya Tamás
Magyar Sporttudományi Szemle, 2012. (13. évf.), 49: 36-40.
2011 "A médium mint cselekvési közeg. Médiumelméleti nézőpontváltás a technológiai determinizmus után."
Replika, 2011/3, 76: 51-73.
2007 "Égi és földi szerelem: Végletesség, szimbolizáció és tragikum Az íjban és a Failanban"
Apertúra, 2007. tél, 111 ezer leütés.
2007 "Tudományfilozófia és kognitivizmus" Opponencia Kovács András Bálint "Ez csak egy szivar" - A pszichoanalitikus módszer alkalmazásáról a filmelméletben című írásához
Apertúra, 2007. tél, 63 ezer leütés.
2006 "A vizuális reflexivitás kognitív elméletéhez"
Pólya Tamás - Kapronczai Erika
Apertúra, 2006. tavasz, 181 ezer leütés.
2004 "Sikertelenség és koherencia a nyelvi kommunikációban"
Magyar Tudomány 8: 856-864.
2002 "Képek és megismerés"
Janus, különkiadás a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére, X. 2., 73-77.
2001 "How to take the rationality stance in communication: rethinking the non natural meaning formula of Grice"
Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 11.1, 69-92.
1999 "A tudatosság komputációs modellezése és a szoritész paradoxon"
Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László, szerk., Szemiotikai szövegtan XII., Szeged: JGYF Kiadó, 17-33.
1999 "Sorites paradox and conscious experience"
Pólya Tamás - Tarnay László
kommentár O'Brien és Opie cikkéhez, Behavioral and Brain Sciences, 22.1, p. 165.
1998 "A modellezés határai: a szisztematikusság jelensége elmefilozófiai perspektívában"
Mezősi Gyula - Pólya Tamás
Magyar Pszichológiai Szemle, 1997/98, LIII. (37), 1-4, 243-260.

Tanulmányok szerkesztett kötetekben

2013 "Az emotikonoktól az avatarokig - analóg és digitális kódolás az online személyközi kommunikációban"
Sántha Ágnes és Tőkés Gyöngyvér, szerk., Új média, médiakonvergencia, kulturális változások, Kolozsvár: Sapientia Kiadó
2012 "Kommunikáció, kogníció, s a kollektív intencionalitás problémája Searle-nél"
Bajnok Andrea; Korpics Márta; Milován Andrea; Pólya Tamás; Szabó Levente, szerk., A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók, Budapest: Typotex Kiadó, 373-380.
2012 "A videojátékok értékrendszer- és életmód-befolyásoló hatása. Túlsúlyos gyermekek játéka Nintendo Wii-vel - egy előtanulmány tapasztalatai"
Pólya Tamás - Sáringerné Szilárd Zsuzsanna
Gabos Erika, szerk., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI., Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 259-276.
2011 "A számítógépes kommunikáció mediális sajátosságairól. Hoznak-e újat a (digitális) új médiumok a személyközi kommunikációban?"
Martin József és Széchenyi Ágnes, szerk., Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére, Budapest: Corvina Kiadó, 247-271.
2010 "Erőszakábrázolás és látványvilág a számítógépes játékokban"
Gabos Erika, szerk., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. (KOBAK sorozat), Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 323-335.
2007 "Omitting depth cues: The aesthetics of perceptual 'reflexivity'"
Anderson, J. D. and Fisher Anderson, B., eds., Narration and Spectatorship in Moving Images. Cambridge: Cambridge Scholars Press, 246-259.
2005 "Can the content of experience be non-conceptual?"
Boros János, szerk., Mind and World: Essays on John McDowell's "Mind and World". Pécs: Brambauer, 173-181.
2004 "Egyediség és reprezentáció" (Tarnay Lászlóval)
Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos, szerk., Az észleléstől a nyelvig: A X. MAKOG előadásai. Budapest: Gondolat, 131-156.
2004 "Affordanciák, kategóriák, egyediség" (Tarnay Lászlóval)
László János, Kállai János, Bereczkei Tamás, szerk., A reprezentáció szintjei. Budapest: Gondolat, 197-207.
2003 "Recognizing Specificity and Social Cognition" (.pdf) (Tarnay Lászlóval)
Komlósi László, Houtlosser, Peter, Leezenberg, Michiel, szerk., Communication and culture: argumentative, cognitive and linguistic perspectives. Amsterdam: SIC SAT, 91-100.
2002 "A szándéktulajdonítás elméletéről"
H. Varga Gyula, szerk., Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei Új Sorozat (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series), XXIX. kötet, Eger, 19-27.
2002 "A jelentés természetéről"
Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, szerk., Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Budapest: Tinta Kiadó, 425-437.
2001 "A frame based, lexicalist approach to describing functions of the verbal prefix 'le-' in Hungarian" (Andor Józseffel)
Andor József, Szűcs Tibor, Terts István, szerk., Színes eszmék nem alszanak... Szépe György 70. születésnapjára, Pécs: Lingua Franca csoport, I. kötet, 67-83.
2000 "Lexikális jelentés és kontextus"
Gecső Tamás, szerk., Lexikális jelentés - aktuális jelentés, Budapest: Tinta Kiadó, 227-237.
1998 "Hungarian verbal prefixes as predicates"
Bánréti Zoltán és Bartos Huba, szerk., Docsymp 2: Working Papers in the Theory of Grammar, vol. 5., no. 2., 163-178.
1998 "On Rationality and Relevance"
Proceedings of the 2nd Relevance Theory Workshop. Luton: University of Luton, 86-91.
1997 "Is context really a problem?" (Tarnay Lászlóval)
Hollnagel, E., szerk., Proceedings of the 2nd European Conference on Cognitive Science, Manchester: University of Manchester, 199-203.

Recenzió

2000 a The Structure of the Lexicon in Functional Grammar című könyvről (szerk.: H. Olbertz, K. Hengeveld, J. S. García; 1998. Amsterdam: John Benjamins)
Studies in Language, 24.3: 729-738.

Fordítás, lektorálás

2007 David Bordwell (2005): "Színrevitel és stílus" (fordítás; társfordító: Csőke Katalin)
Apertúra, 2007. nyár, 179 ezer leütés.
2006 Peter Wollen (1972): "Godard és az ellenfilm. Vent d'Est" (fordítás; társfordító: Gerencsér Péter)
Apertúra, 2006. nyár, 30 ezer leütés.
2005 Warren Buckland (2003): "Orientáció a fikcionális térben" (lektorálás)
Passim, 7 (2): 101-111.
2005 Anderson, Joseph D. és Hodgins, Jessica K. (2005): "Az emberi mozgás észlelése a számítógépekkel előállított képekben" (lektorálás)
Passim, 7 (2): 34-42.
2005 Daniel H. Barratt 2005): "A fikció paradoxonának felülvizsgálata" (lektorálás)
Passim, 7 (2): 7-33.
1996 Thomas Sebeok: "A szemiotika és a biológiai tudományok" (fordítás; részlet)
Terts István, szerk., Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe Györgynek barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem PSZM Projekt Programiroda, II. kötet, 240-246.

Tudományos és szakmai díjak, elismerések

2008 a Magyar Kommunikációtudományi Társaság "Sebők Tamás Díja" és plenáris nyitóelőadás a Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás? című konferencián
2005 PTE Rektori Hivatal "Az év kiemelkedő szellemi alkotása" pályázat különdíja (Tarnay Lászlóval) a Specificity recognition and social cognition című kötetért
1997 PRO SCIENTIA aranyérem

Tagságok nemzetközi és hazai szervezetekben, kutatócsoportokban

2009- az International Communication Association (ICA) tagja
2007-2013 a European Network for Cinema and Media Studies (NECS) tagja
2007-2008 az MTA-DE-SZTE-PTE Egyetemközi Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport tagja
2005- a Magyar Kommunikációtudományi Társaság alapító tagja
1999-2013 a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Nyelvtudományi Munkabizottságának tagja
1999- Behavioral and Brain Sciences (BBS) Associate
1997-2003 a NOMIC kutatócsoport tagja

Tisztségek

2015 - a Sapientia EMTE Kutatási Programok Intézete (Erdély, Románia) külső pályázati szakértője
2015. 04-től az EKF Gamifikációs Kutatócsoport vezetője

2010- az EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Képzésfejlesztési és Kredit Bizottságának az elnöke
2010-2012 a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Társadalomtudományi Bizottságának a tagja
2010-2014 az EKF Tudományos Tanácsának tagja
2010-14 az EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának választott tagja
2007-2008 a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagja, PTE BTK
2006-2008 TDK-felelős, PTE Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium
2005-2006 a bolognai típusú képzés és az ETR átalakítására javaslatot tevő szakértői bizottság tagja, PTE BTK
2005-2006 a PTE BTK szabad bölcsészet BA alapszak akkreditációjának koordinátora, később a szak kari koordinátora

Belföldi ösztöndíjak és diákköri tevékenység

2004 a PTE BTK Kari Normatív Pre- és Posztdoktori Pályázatának támogatása a doktori fokozatszerzés költségeire
1999-2000 Magyar Soros Alapítvány - Közép-európai Egyetem (CEU) kiegészítő doktori ösztöndíj
1999 2. helyezés, XXIV. OTDK (Székesfehérvár), Kommunikációelméleti alszekció, a dolgozat címe: A racionalitás fogalma a relevanciaelméletben
1998 a Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a tudományért könyvvásárlási ösztöndíja
1997 1. helyezés, XXIII. OTDK (Miskolc), Leíró nyelvészet és stilisztika alszekció, a dolgozat címe:
Szabálykövetés, kontextus, predikativitás: vázlat néhány magyar igekötő jelentéstanáról.
1997 a Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a tudományért könyvvásárlási ösztöndíja
1996-1999 Magyar Állami Köztársasági Ösztöndíj
1995-1999 a JPTE Kerényi Károly Szakkollégiumának tagja

TDK témavezetés

2014 Ress Héla Alexandra (EKF): „A női-férfi nyelvi félreértések problémája – a bókolás jelensége"; házi TDK (Eger), kommunikáció- és médiatudományi szekció
2013 Farkas Péter (EKF): „Az én bemutatása a közösségi hálózatokon", XXXI. OTDK (Kaposvár), Társadalomtudományi szekció, Média- és kommunikációtudomány, I. tagozat
2009 Veres Attila (PTE): „Az amerikai tömegfilm gonoszábrázolása a Halloween című film tükrében"; XXIX. OTDK (Budapest), Társadalomtudományi szekció, Filmtudomány tagozat, I. altagozat, 1. helyezés
2009 Kiss Gellért (PTE): „Doppelgänger a távol-keleti filmekben", témavezető; XXIX. OTDK (Budapest), Társadalomtudományi szekció, Filmtudomány tagozat, I. altagozat

2008 Major Zoltán: "A 'blaxploitation' film: afroamerikai identitás filmen az 1970-es években, a műfaj társadalmi-filmtörténeti előzményei és hatása", KTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikáció, médiatudomány, filmelmélet, filmtudomány alszekció

2008 Zalán Márk: "Az ausztrál nemzeti film kialakulása és az ország fontosabb társadalmi kérdéseinek filmes megjelenítése az 1970-es években", KTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikáció, médiatudomány, filmelmélet, filmtudomány alszekció
2007 Juhász Dóra: "A homofil mozgalomtól a New Queer filmig - kísérlet egy műfaj rekonstrukciójára", XXVIII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció
2007 Major Zoltán: "Cyberpunk és anime - a cyberpunk motívumai és tematikai jegyei, ember- és városkép két japán animációs filmben, Katsuhiro Otomo Akirájában, valamint Mamoru Oshii Ghost in the Shelljében", XXVIII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció
2006 Ritter György: "Darezsan Omirbajev munkássága és helye a kazah filmművészetben - Darezsan Omirbajev K(azahsztán) filmtrilógiájának elemzése", KTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikáció, médiatudomány, filmelmélet, filmtudomány alszekció
2005 Ritter György: "Adalékok az antikfilm tipológiájához és történetéhez" (társ-témavezető: Stőhr Lóránt), különdíj, XXVII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció
2005 Kapronczai Erika: "A (kortárs filmből) kizárt valóság problematikájának bemutatása Fliegauf Benedek Rengeteg című filmjének részletes elemzésében", részvétel, XXVII. OTDK Társadalomtudományi szekció, Filmtudományi alszekció

Nyelvismeret

angol: TELC Stage 3, grade: A (felsőfok, 2004)
olasz: felsőfokú állami nyelvvizsga (1993)
német: jó szövegolvasási képesség és hallás utáni értés

Oktatott tárgyak

Kommunikáció szakon:

Bevezetés a kommunikációelméletbe
Kultúraközi kommunikáció (angol nyelven is)
Kutatószeminárium
Személyközi kommunikáció
Társadalmi problémák és diagnózisok
Új média és online kommunikáció (angol nyelven is)
Vizuális kommunikáció
Filmelmélet és filmtörténet szakon:

A látás pszichológiája
A művészet eredete és a nem-európai vizualitás formái
Film as cultural representation
Filmelmélet
Filmszemiotika
Kortárs távol-keleti film

Konferenciaelőadások (E lista 2010-ig frissítve)

2010 A videojátékok lehetséges elemzési kereteiről - a videojáték mint élmény, látványosság, ideológia, előadás A digitális korszak kommunikációelmélete - Az új média használata és társadalmi hatásai című konferencián, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Eszterházy Károly Főiskola) szervezésében, Eger, június 4-5.

2010 Új mediális személyközi kommunikáció - médium, interfész, közvetíthetőség, előadás A digitális korszak kommunikációelmélete - Az új média használata és társadalmi hatásai című konferencián, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Eszterházy Károly Főiskola) szervezésében, Eger, június 4-5.

2010 Az új média kommunikációelméletéről és társadalmi hatásairól - bevezető gondolatok
(Gagyi Józseffel)előadás A digitális korszak kommunikációelmélete - Az új média használata és társadalmi hatásai című konferencián, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Eszterházy Károly Főiskola) szervezésében, Eger, június 4-5.

2010 Értékek és normák a digitális játszótér(b)en - A számítógépes játékok kultivációs elemzésének lehetőségéről, szekcióelőadás az Új Média Konferencia 2010 | Új média - Terek című konferencián, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE) Műszaki és Humántudományok Karának Humántudományok Tanszéke szervezésében, Marosvásárhely (koronkai kampusz, Románia), 2010. március 4-5.

2009 Emoticons vs. avatars - Coding differences between the visual displays of emotion and identity, szekcióelőadás a Cyberspace 2009 - 7th international conference elnevezésű konferencián, a Masaryk Egyetem Társadalomtudományi, illetve Jogtudományi Kara szervezésében, Brünn/Brno (Csehország), november 20-21.

2009 Erőszakábrázolás és látványvilág a számítógépes játékokban, szekcióelőadás az V. Nemzetközi Médiakonferencia. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra című tudományos konferencián, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) közösen szervezésében, Balatonalmádi, október 28-30.

2009 Analóg és digitális kommunikációs formák az interneten, plenáris előadás az Új média, médiakonvergencia, kulturális változások című konferencián, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (EMTE) Műszaki és Humántudományok Karának Humántudományok Tanszéke szervezésében, Marosvásárhely (koronkai kampusz, Románia), 2009. március 27-28.

2008 Szolipszista kogníció vs. megismerő kommunikáció, avagy fel tudja-e törni a kommunikatív majom a kogníció dióját?, Sebők Tamás-díjas, plenáris nyitóelőadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás? című konferenciáján, Budapest, június 13-14.

2007 Nyelvi és nem-nyelvi evidencia a mentális állapotok tulajdonításának vizsgálataiban, előadás a Nyelvelmélet, adat és nyelvi evidencia című konferencián, az MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport szervezésében, Pécs, november 16.

2007 Tudományfilozófia és kognitivizmus, opponencia Kovács András Bálint "Ez csak egy szivar" - A pszichoanalitikus módszer alkalmazásáról a filmelméletben című írásához, Apertúra Filmműhely, SZTE, Szeged, február 15.

2006 Mozi-turisták: a filmalkotások kultúraközi megértésének lehetőségei, előadás a Néprajzi Múzeum, a PTE Médiatudományi és Kommunikációs Tanszéke és az SZTE szervezte Az egzotikum: Egy "tudományos" és "laikus" koncepció alakváltozatai című konferencián, Szeged, szeptember 15-16.

2006 Erotikum és lírai vizualitás Szergej Paradzsanov filmjeiben, előadás A Vászon és a Dívány találkozása című, I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián, PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Pécs, december 7-9.

2006 Omitting depth cues: The aesthetics of perceptual reflexivity, előadás a CCSMI ötödik, Narration and Spectatorship in Moving Images: Perception, Imagination, Emotion című konferenciáján, Konrad Wolf Academy of Film and Television, Potsdam-Babelsberg, Németország, július 20-23.

2006 A reflexivitás vizuális formáiról kognitív szemmel (Kapronczai Erikával), előadás a IX. Erdélyi Filmtudományi konferencián, Sapientia-EMTE, Kolozsvár, május 19-20.

2005 Jelentés, szándéktulajdonítás és kogníció, előadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciáján, MTA Társadalomtudományi Intézet, Budapest, november 23-24.

2005 On the appreciation of films, előadás a VIII. Erdélyi Filmtudományi konferencián, Sapientia-EMTE, Kolozsvár, május 24-25.

2005 Where aesthetics and ecology meet, előadás az Ecological theories of film című konferencián, PTE, Pécs, május 20-21.

2005 CGI animation, synthesized motion and virtual reality, előadás az Ecological theories of film konferencián, PTE, Pécs, május 20-21.

2005 On the aesthetics of filmic experience (Tarnay Lászlóval), előadás a Kép, szöveg, reprezentáció a multimediális korban című konferencián, SZTE, Szeged, április 25-27.

2005 The analogue/digital distinction and the aesthetics of filmic experience (Tarnay Lászlóval), előadás a Cinema and Technology című konferencián, Lancaster University, Anglia, április 6-9.

2004 Az analóg/digitális megkülönböztetés, előadás a VII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencián, Kolozsvár, május 27-28.

2004 Tudomány-e a filmtudomány?, könyvbemutató előadás a VII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencián, Kolozsvár, május 27-28.

2003 Embodiment and Specificity (Tarnay Lászlóval), előadás az Enactive consciousness: Perception, intersubjectivity and empathy című konferencián, a Brit Pszichológiai Társaság "Consciousness and Experimental Psychology" szekciójának konferenciáján; St. Anne's College, Oxford, június 28-29.

2003 Koherencia és értelmezés, előadás a PTE Kommunikáció Doktori Program éves konferenciáján; Kán, május 29.-június 1.

2003 On meaning holism: Is miscommunication all we have? (Tarnay Lászlóval), előadás a The Philosophy of Hilary Putnam című konferencián; PTE, Pécs, május 5-6.

2003 Affordanciák és kategóriák: hol a határ? (Tarnay Lászlóval), előadás a Magyar Kognitív Tudományi Társaság XI. összejövetelén; Pécs, január 30-február 1.

2002 Object Continuity vs.Spatio-temporal Continuity: The Relevance of the Two Cortical Pathway Hypothesis (Tarnay Lászlóval), előadás a Representation of Time and Space in Film című konferencián; Pécs, szeptember 16-18.

2002 Szándéktulajdonítás és jelentés, előadás a PTE Kommunikáció Doktori Program éves konferenciáján; Esztergom, május 30-június 1.

2002 A szándéktulajdonításról, előadás a Kommunikáció: elmélet és gyakorlat című konferencián; Kommunikáció Tanszék, EKF, Eger, április 26-28.

2002 Az ikonikus kategorizálásról (Horányi Özsébbel), előadás az Észlelés, szimbólum, tudat: A magyar kognitív tudomány tíz éve című konferencián; Visegrád, január 28-30.

2002 Reprezentáció és specificitás (Tarnay Lászlóval), előadás az Észlelés, szimbólum, tudat: A magyar kognitív tudomány tíz éve című konferencián; Visegrád, január 28-30.

2001 Representation Revisited: From Natural Meaning to Affordances, előadás a Problems of Pictorial Representation című konferencián; PTE, Pécs, november 5-7.

2001 The semantics of verbal compounds with the particle ki- ('out of') in Hungarian, előadás az International Cognitive Linguistics Conference-en; Santa Barbara (Kalifornia, Egyesült Államok), július 22-27.

1999 A jelentés három szintje és a lexikon, előadás az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által rendezett Lexikális jelentés - aktuális jelentés című konferencián; Budapest, október 25-26.

1999 How to take the rationality stance in communication: rethinking the non-natural meaning formula of Grice

előadás a Dennett's Mind konferencián; Pécs, március 22-23.

1999 The lexicon as a conceptual module of language, előadás a Functional Grammar Colloquium keretében; Universiteit van Amsterdam (Hollandia), február 19.

1999 Semantic processes in the prefixation of Hungarian verbs: analogies and the status of lexical elements

poszter a Language Contact Study Centre konferenciáján, Wassenaarban (Hollandia), február 20-22.
1998 On rationality and relevance, előadás a IV. Relevance Theory Workshop keretében; Luton (Anglia), szeptember 9-10.

1998 A frame-based, lexicalist approach to describing functions of the verbal prefix "le" (Andor Józseffel), előadás a Fourth International Conference on the Structure of Hungarian című konferencián; Pécs, augusztus 26-28.

1998 Can the content of experience be non-conceptual?, előadás a John McDowell, Mind and World: Kant in analytic philosophy című konferencián; Pécs, május

1998 On the use of vague predicates, előadás a Rules and Rule-following című konferencia nyelvészeti szekciójában; Pécs, április 12-14.

1998 A modellezés határai: a szisztematikusság jelensége elmefilozófiai perspektívában (Mezősi Gyulával), előadás a Magyar Kognitív Tudományi Társaság (MAKOG) konferenciáján; Visegrád, január 23-24.

1997 A third type of metaphors: Eventual metaphors in Hungarian, előadás a 5th International Cognitive Linguistics Conference diákszekciójában; Amszterdam, Hollandia, július 14-19.

1997 Hungarian verbal prefixes as predicates, előadás az évente megrendezett doktorandusz-szimpóziumon, az MTA Nyelvtudományi Intézete szervezésében; Budapest, június 6.

1997 Is context really a problem? (Tarnay Lászlóval), előadás a 2nd European Conference on Cognitive Science című konferencián, a Context-Workshop keretében; Manchaster, Anglia, április 9-11.


< Vissza